Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘Evanghelia după Ioan’

Din capitolul 11

Învierea lui Lazăr

Dacă umblă cineva ziua, nu se împiedică pentru că vede lumina acestei lumi; dar dacă umblă cineva noaptea se împiedică pentru că lumina nu este întru el.

Pe acestea le-a zis și apoi le-a spus:<<Lazăr, prietenul nostru, a adormit, dar Mă duc să-l trezesc.

Atunci I-au zis ucenicii: Doamne, dacă a  adormit, va scăpa. Iisus vorbise însă despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre adormirea prin somn. Deci Iisus le-a spus atunci limpede: Lazăr a murit; și Mă bucur pentru voi  că Eu n-am fost acolo pentru ca voi să credeți…Dar să mergem la el.

Iisus i-a zis(Martei) Eu sunt învierea și viața; cel ce crede întru Mine, în veac nu va muri! Crezi tu aceasta? Zis-a Lui: Da, Doamne. Eu am crezut că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce a venit în lume.

Iisus, când a văzut-o plângând( pe Maria) și pe Iudeii care veniseră cu ea plângând, a suspinat cu duhul și S’a tulburat întru sine. Și a zis: Unde l-ați pus? Zisu-I-au: Doamne, vino și vezi. Iisus a lăcrimat. Atunci au zis Iudeii: Iată cât îl iubea! Iar unii din ei ziceau: Oare el, care a deschis ochii orbului, nu putea face ca și acesta să nu moară?

Deci din nou suspinând Iisus întru Sine, a mers la mormânt. Și era o peșteră, și o piatră era așezată pe ea. Iisus i-a zis: Ridicați piatra! Marta, sora mortului, I-a zis: Doamne, de acum miroase, că e a patra zi… Iisus i-a zis: Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au ridicat deci piatra, iar Iisus Și-a ridicat ochii în sus și a zis: Părinte, mulțumescu-Ți că M’ai ascultat. Eu știam că Tu întotdeauna Mă asculți, dar de dragul mulțimii care stă’mprejur am zis, ca să creadă că Tu M’ai trimis. Și zicând acestea, a strigat cu glas mare: Lazăre, vino afară! Și a ieșit mortul, legat la picioare și la mâini cu fâșii de pânză; și fața lui era înfășurată cu maramă. Iisus le-a zis: Dezlegați-l și lăsați-l să meargă!

Arhiereii pun la cale uciderea lui Iisus

Atunci mulți din Iudeii care veniseră la Maria și au văzut ce făcuse Iisus, au crezut în El. Dar unii din ei s’au dus la farisei și le-au spus cele ce a făcut Iisus. Atunci arhiereii și fariseii au adunat sinedriul și ziceau: Ce facem, că omul acesta face multe minuni?;dacă-l vom lăsa așa, toți vor crede în el și vor veni Romanii și ne vor lua locul și neamul…Iar Caiafa, unul dintre ei, care în anul acela era arhiereu, le-a zis: Nu știți nimic, nici nu gândiți că de folos ne este să moară un om pentru popor, iar nu tot neamul să piară. Dar pe aceasta n’a zis-o de la sine, ci, fiind arhiereu al acelui an, a profețit că Iisus avea să moară pentru neam-și nu numai pentru neam, ci și ca să adune întru una pe fiii lui Dumnezeu cei împrăștiați. Așadar, din ziua aceea au pus la cale să-l ucidă.

De aceea Iisus nu mai umbla pe față printre Iudei, ci a plecat de acolo într’un ținut aproape de pustie, într’o cetate numită Efraim, și acolo a rămas cu ucenicii Săi.

Apropierea Paștilor

Iar Paștile Iudeilor erau aproape și mulți din ținutul acela s’au suit la Ierusalim mai înainte de Paști, ca să se curățească. Deci îl căutau pe Iisus și, pe când stăteau în templu, ziceau între ei: Ce părere aveți? Oare nu va veni la sărbătoare?…

Iar arhiereii și fariseii dăduseră porunci că, dacă va ști cineva unde este, să dea de știre, ca să-L prindă. ”

Din capitolul 12

Ungerea din Betania

„ Deci cu șase zile înainte de Paști, Iisus a venit în Betania. unde era Lazăr, cel pe care-l înviase din morți. Și I-au făcut acolo cină; și Marta slujea. Și Lazăr era unul dintre cei ce ședeau la masă cu El. Atunci Maria, luând o litră, cu mir de nard curat, de mult preț, a uns picioarele lui Iisus și le-a șters cu părul capului ei; iar casa s’a umplut de mireasma mirului. Dar Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii Săi- cel care avea să-l vândă-, a zis: De ce nu s’a vândut mirul acesta cu trei sute de dinari și să-i fi dat săracilor? Iar el a zis aceasta nu pentru că îi era grijă de săraci, ci pentru că era fur și, având punga, vămuia ce se punea într-însa. A zis deci Iisus: Las-o, că pentru ziua îngropării Mele l-a păstrat; că pe săraci îi aveți pururea cu voi, dar pe Mine nu Mă aveți pururea.

Atunci mulțime mare de Iudei a aflat că El este acolo și au venit nu numai pentru Iisus, ci ca să-l vadă și pe Lazăr pe care El îl înviase din morți. Iar arhiereii au pus la cale ca și pe Lazăr să-l omoare, căci din pricina lui mulți dintre Iudei mergeau și credeau în Iisus.

A doua zi, marea mulțime care venise la sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim, au luat ramuri de finic și au ieșit în întâmpinarea Lui și strigau: Osana, binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului și Împăratul lui Israel!

Și Iisus, găsind un asin tânăr, a șezut pe el, precum este scris: Nu te teme, fiica Sionului! Iată, Împăratul tău vine șezând pe mânzul asinei.

Pe acestea ucenicii Săi nu le-au înțeles de la’nceput; dar când S’a preamărit Iisus, atunci și-au adus ei aminte că acestea pentru El erau scrise și că pe acestea le-au făcut ei pentru El.

Drept aceea, mulțimea care era cu El când l-a strigat pe Lazăr din mormânt și l-a înviat din morți dădea mărturie; de aceea L-a și întâmpinat mulțimea, pentru că auzise că El a făcut această minune. Atunci fariseii ziceau între ei: Vedeți că-ntru nimic nu vă este de folos! iată că lumea s-a dus după el!…

Iisus: A venit ceasul ca Fiul Omului să fie preamărit. Adevăr, adevăr vă spun: Dacă bobul de grâu care cade’n pământ nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce roadă multă. Cel ce-și iubește viața, O va pierde; dar cel ce-și urăște viața în lumea aceasta O va păstra pentru viața veșnică. Dacă-Mi slujește cineva. Să-Mi urmeze;și unde sunt Eu, acolo va fi și slujitorul Meu. Dacă-Mi slujește cineva Tatăl Meu îl va cinsti. Acum sufletul Meu e tulburat, și ce voi zice?: Izbăvește-Mă, Părinte, de ceasul acesta?…Dar Eu pentru aceasta am venit în ceasul acesta! Părinte, preamărește-Ți numele!

Atunci a venit glas din cer, zicând: L-am și preamărit și iarăși îl voi preamări!

Iar mulțimea care sta și care auzise, zicea: Tunet a fost! Alții ziceau: Înger I-a grăit! Iisus, răspunzând, a zis: Nu pentru Mine a fost glasul acesta, ci pentru voi. Acum este judecata acestei lumi, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Iar Eu, când mă voi înălța de pe pământ, pe toți îi voi trage la Mine. Iar pe aceasta o zicea arătând cu ce moarte avea să moară.

I-a răspuns deci mulțimea: Noi am auzit din lege că Hristosul rămâne în veac: cum de zici tu că Fiul omului trebuie să se înalțe? Cine este acesta, Fiul Omului?

Atunci le-a zis Iisus: Încă puțină vreme Lumina este cu voi. Umblați cât aveți Lumina, ca să nu vă cuprindă Întunericul. Și cel ce umblă în întuneric nu știe unde merge. Cât aveți Lumina, credeți în Lumină, ca să fiți fii al Luminii. Acestea le-a vorbit Iisus; și, plecând, S’a ascuns de ei.

Și cu toate că atâtea minuni a făcut El în fața lor, ei tot nu credeau într’Însul. Ca să se plinească cuvântul profetului Isaia, pe care l-a zis: Doamne, cine i-a dat crezare auzului nostru? Și cui i s’a descoperit brațul Domnului?

De aceea nu puteau să creadă, că a mai zis Isaia: El ochii lor i-a orbit, și inima lor a împietrit-o, pentru ca ei cu ochii să nu vadă și cu inima să nu’nțeleagă, ca nu cumva ei să-și revină și Eu să-i vindec.

Pe-acestea le-a zis Isaia când l-a văzut slava și a grăit despre El. Totuși, și dintre căpetenii mulți au crezut într-Însul, dar n’o mărturiseau din pricina fariseilor, ca să nu fie izgnoniți din sinagogă; căci ei au iubit slava oamenilor mai mult decât slava lui Dumnezeu.

Iar Iisus a strigat și a zis: Cel ce crede în mine, nu în Mine crede, ci în Cel ce M’a trimis pe Mine. Și cel ce Mă vede pe Mine Îl vede pe Cel ce M’a trimis pe Mine. Eu, Lumină am venit în lume, pentru ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână în întuneric. Și dacă aude cineva cuvintele Mele și nu le păzește, Eu nu’l judec; că n’am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea.

Pe cel ce se leapădă de Mine și nu primește cuvintele Mele, are cine să-l judece: cuvântul pe care Eu l-am grăit, acela îl va judeca în ziua de apoi; pentru că Eu nu de la Mine am grăit, ci Tatăl, Cel ce M’a trimis, El Mi-a poruncit ce să spun și ce să grăiesc. Și știu că porunca Lui este viața veșnică. Așadar, ceea ce grăiesc Eu: precum Mi-a spus Mie Tatăl, așa grăiesc.

Sursa foto aici

Publicitate

Read Full Post »

ioan_teologul6

Continuare din capitolul 8

„Deci le-a zis Iisus: <<Când Îl veți fi înălțat pe Fiul Omului, atunci veți cunoaște că Eu sunt,  și că nimic nu fac de la Mine Însumi, ci precum Tatăl m’a învățat, așa vorbesc. Și Cel ce M’a trimis este cu Mine; nu M’a lăsat singur, pentru că Eu întotdeauna fac cele ce Lui îi sunt plăcute. >>”

Adevărul vă va face liberi

„Grăind El acestea, mulți au crezut într’Însul. Deci zicea Iisus către Iudeii care crezuseră în El: <<Dacă veți rămâne întru cuvântul Meu, cu adevărat sunteți ucenici ai Mei. Și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi. >>Ei însă I-au răspuns: Noi suntem urmași ai lui Avraam și nimănui niciodată n’am fost robi. Cum de zici Tu: Veți fi liberi?”

„Iisus le-a răspuns:<<Adevăr, adevăr vă spun: Tot cel ce face păcatul, păcatului îi este rob.  Iar robul nu rămâne-n casă pe veci; Fiul însă rămâne pe veci.  Așadar dacă Fiul vă va face liberi, cu adevărat liberi veți fi. Știu că sunteți sămânța lui Avraam, dar căutați să Mă ucideți, pentru că-ntru voi cuvântul Meu nu-și află loc. Eu grăiesc ce-am văzut la Tatăl Meu, iar voi faceți ce-ați auzit de la tatăl vostru. >>Ei au răspuns, zicându-I: << Tatăl nostru este Avraam. >>Iisus le-a zis: Dacă ați fi fiii lui Avraam, faptele lui Avraam le-ați face. Dar voi căutați acum să Mă ucideți, pe Mine, Omul care v’am grăit adevărul pe care de la Dumnezeu l-am auzit. Avraam n’a făcut aceasta. Voi faceți faptele tatălui vostru. >>Zis-au Lui: <<Noi nu ne-am născut din desfrânare. Un tată avem: pe Dumnezeu.>>Zisu-le-a Iisus: <<.Dacă Dumnezeu ar fi tatăl vostru, M’ați iubi pe Mine fiindcă Eu de la Dumnezeu am ieșit și am venit. Că nu de la Mine însumi am venit, ci  El M’a trimise ce nu-Mi pricepeți vorbirea?:pentru că nu-Mi puteți asculta cuvântul. Voi sunteți din tatăl vostru Diavolul, și poftele tatălui vostru vreți să le faceți. El de la-nceput a fost ucigător de oameni și nu a rămas întru adevăr pentru că adevăr nu este întru el. Când el grăiește minciuna, dintr’ale lui grăiește, fiindcă el mincinos este, și tatăl minciunii. Dar pentru că Eu spun adevărul, pe Mine nu mă credeți. Cine dintre voi Mă vădește de păcat? Dacă Eu spun adevărul, voi de ce nu mă credeți? Cel ce este de la Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; de aceea voi nu ascultați, pentru că nu sunteți de la Dumnezeu. >> 

<<Adevăr, adevăr vă spun: De va păzi cineva cuvântul Meu, în veac nu va vedea moartea. >>

<<Dacă Mă slăvesc Eu pe Mine Însumi, slava Mea nimic nu este. Tatăl Meu e Cel ce Mă slăvește, despre Care voi ziceți că e Dumnezeul vostru. Și voi nu L-ați cunoscut, dar Eu Îl știu; și dac’aș zice că nu-L știu, aș fi asemenea vouă, un mincinos. Dar Eu îl știu și-I păzesc cuvântul. >>

<<Adevăr, adevăr vă spun: Mai înainte de a fi fost Avraam, Eu sunt!>>”

Din capitolul 9

Vindecarea orbului din naștere

„Și’n timp ce trecea, Iisus a văzut un om orb din naștere. Și ucenicii Săi L-au întrebat, zicând:<<Învățătorule, cine a păcătuit, el sau părinții lui, de s’a născut orb?>>Iisus a răspuns:<<Nici el n’a păcătuit, nici părinții lui, ci pentru ca’ntru el să se arate lucrurile lui Dumnezeu. >>

Din capitolul 10

Iisus, păstorul cel bun

<<Adevăr, adevăr vă spun: Cel ce nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe oareunde, acela este fur și tâlhar. Dar cel ce intră pe ușă este păstorul oilor. Acestuia portarul îi deschide și oile ascultă de glasul lui și el își cheamă oile pe nume și le scoate afară. Și când pe toate ale lui le scoate afară, el merge înaintea lor și oile îl urmează fiindcă-i cunosc glasul. Dar pe un străin ele nu-l urmează, ci fug de el, fiindcă ele nu cunosc glasul străinilor. >>Această pildă le-a spus-o Iisus, dar ei n’au înțeles ce însemnau cele ce le grăia.”

„A zis deci iarăși Iisus:<<Adevăr, adevăr vă spun: Eu sunt ușa oilor.  Toți câți au venit mai înainte de Mine sunt furi și tâlhari, iar oile nu i-au ascultat. Eu sunt ușa. De va intra cineva prin Mine, se va mântui; și va intra și va ieși și pășune va afla. Furul nu vine decât să fure și să-njunghie și să piardă. Eu am venit ca viață să aibă, și din belșug s’o aibă.

Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun, sufletul său și-l pune pentru oi. Dar simbriașul și cel ce nu este păstor și cel ce nu este stăpân al oilor vede lupul venind și lasă oile și fuge; și lupul le răpește și le risipește. Iar simbriașul fuge, fiindcă simbriaș este, și nu de oi îi este lui aminte. Eu sunt Păstorul cel bun, și Mi le cunosc pe ale Mele și ale Mele mă cunosc pe Mine.

Așa cum Tatăl mă cunoaște pe Mine, tot așa Îl cunosc Eu pe Tatăl. Și viața Mea Mi-o pun pentru oi. Și alte oi am, care nu sunt din staulul acesta. Și pe acelea trebuie să le aduc; și glasul Mi-l vor auzi, și va fi o turmă și-un păstor. De aceea Mă iubește Tatăl, că Eu viața Mi-o pun, pentru ca iarăși s’o iau. >>

Iisus respins de iudei

„Și era atunci la Ierusalim sărbătoarea înnoirii templului; și era iarnă. Iar Iisus umbla prin templu, în pridvorul lui Solomon. Atunci Iudeii L-au împresurat și-I ziceau:<<Până când o să scoți sufletul din noi? Dacă tu ești Hristosul, spune-ne-o de-a dreptul!>>Iisus le-a răspuns: <<Eu v’am spus, dar voi nu credeți. Lucrurile pe care Eu le fac în numele Tatălui Meu, ele mărturisesc despre Mine. Dar voi nu credeți, pentru că voi nu sunteți din oile Mele. Oile Mele glasul Meu îl ascultă, și Eu le cunosc și Ele Mă urmează. Și Eu le dau viață veșnică și ele’n veac nu vor pieri și din mâna Mea nimeni nu le va răpi. Tatăl Meu, Cel ce Mi le-a dat, este mai mare decât toți, și din mâna Tatălui Meu nimeni nu le poate răpi. Eu și Tatăl Meu una suntem. >>

<<Dacă Eu nu fac lucrurile Tatălui Meu, să nu credeți în Mine; dar dacă le fac, chiar dacă nu credeți în Mine, credeți în lucrurile acestea, ca să știți și să cunoașteți că Tatăl este întru Mine, și Eu întru Tatăl.>>

Și a plecat iarăși dincolo de Iordan, în locul unde Ioan boteza la început, și a rămas acolo. Și mulți au venit la El și ziceau:<<Ioan n’a făcut nicio minune, dar toate câte a spus Ioan despre Acesta au fost adevărate. >>Și acolo mulți au crezut într-Însul. ”

Sursa foto: aici

Read Full Post »

Grandes_Heures_Anne_de_Bretagne_Saint_Jean

Din capitolul 5

Iisus vorbește despre puterea Sa dumnezeiască

„Eu nu pot să fac de la Mine nimic; judec după cum aud, și Judecata Mea este dreaptă; pentru că nu caut voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis.

Dacă mărturisesc Eu despre Mine Însumi, mărturia Mea nu este adevărată. Altul este Cel ce mărturisește despre Mine. Voi ați trimis la Ioan, și el a mărturisit adevărul. Dar Eu nu de la om iau mărturia, ci pe acestea vi le spun pentru ca voi să vă mântuiți. Ioan era făclia care arde și luminează, și voi ați vrut să vă veseliți o clipă întru lumina lui. Dar Eu am mărturie mai mare decât a lui Ioan; că lucrurile acestea pe care le fac, ele mărturisesc despre Mine, cum că Tatăl M-a trimis. Și Tatăl, Cel ce M’a trimis, El a mărturisit despre Mine. Nici glasul nu I l-ați auzit vreodată, nici fața nu I-ați văzut-o; și cuvântul Său nu sălășluiește întru voi, pentru că voi nu credeți în Cel pe Care El L-a trimis.

Voi cercetați Scripturile, de vreme ce socotiți că în ele aveți viață veșnică; și ele sunt cele ce mărturisesc despre Mine; iar voi nu vreți să veniți la Mine pentru ca viață să aveți! Slavă de la oameni nu primesc; dar v’am cunoscut că n’aveți în voi iubirea lui Dumnezeu. Eu am venit în numele Tatălui Meu, dar voi nu Mă primiți; dacă va veni altul în numele său însuși, pe acela îl veți primi!…Cum ați putea voi să credeți, voi, cei ce primiți slavă unii de la alții, iar slava cea de la unicul Dumnezeu nu o căutați? Să nu socotiți că Eu vă voi învinui la Tatăl. Este cine să vă învinuiască: Moise, în care voi ați nădăjduit. Că dacă l-ați crede pe Moise, M’ați crede și pe Mine, fiindcă el despre Mine a scris. Iar dacă celor scrise de el nu le dați crezare, cum veți crede în cuvintele Mele?”

Din capitolul 6

Săturarea celor cinci mii

„Iar oamenii, văzând minunea pe care a făcut-o, ziceau: <<Acesta este într’adevăr Profetul care va să vină în lume!…>>”

Iisus, Pâinea vieții: Euharistia

„Adevăr, adevăr vă spun: Nu pentru că ați văzut minuni Mă căutați, ci pentru că ați mâncat din pâini și v’ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne întru viața veșnică pe care v’o va da Fiul Omului, căci pe El și-a pus pecetea Dumnezeu-Tatăl. ”

„Deci au zis către El: <<Ce să facem, ca să săvârșim lucrurile lui Dumnezeu?>>Iisus le-a răspuns, zicând: <<Lucrul lui Dumnezeu acesta este, să credeți în Cel pe Care El l-a trimis. >>Deci I-au zis: <<Dar ce minune faci tu, ca să venim să credem în tine? Ce lucrezi? Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris: Pâine din cer le-a dat lor să mănânce. >>Deci Iisus le-a zis: <<Adevăr, adevăr vă spun: Nu Moise v’a dat pâinea din cer, ci Tatăl Meu vă dă din cer pâinea cea adevărată. Că pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer și dă viață lumii. >>Deci au zis către El: <<Doamne, dă-ne nouă întotdeauna pâinea aceasta…>>”

Și Iisus le-a zis: <<Eu sunt Pâinea vieții; cel ce vine la Mine niciodată nu va flămânzi și cel ce crede în Mine niciodată nu va înseta. Dar Eu v’am spus că M’ați și văzut și nu credeți. Tot ce-Mi dă mie Tatăl, va veni la Mine; și pe cel ce vine la Mine nu-l voi scoate afară; pentru că M’am pogorât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M’a trimis. Iar voia Celui ce M’a trimis, aceasta este: să nu-l pierd pe niciunul din cei pe care Mi-a dat, ci să-l înviez în ziua de apoi. Că aceasta este voia Tatălui Meu, ca tot cel care-l vede  pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică, și Eu îl voi învia în ziua de apoi.>>”

„Deci Iudeii murmurau împotrivă-I fiindcă spusese:<<Eu sunt Pâinea Care S’a pogorât din Cer >>și ziceau <<Oare nu este acesta Iisus, fiul lui Iosif, pe ai cărui tată și mamă noi îi știm? Cum de spune el acum: M’am pogorât din cer?… >>”

„Iisus, răspunzând, le-a zis: <<Nu murmurați între voi, Nimeni nu poate veni la Mine  dacă nu-l va atrage Tatăl, Cel ce M’a trimis, și Eu îl voi învia în ziua de apoi. Scris este în profeți: Și toți vor fi învățați ai lui Dumnezeu. Așadar, tot cel care a auzit și a învățat de la Tatăl, vine la Mine. Nu că L-a văzut pe Tatăl cineva în afară de Cel ce este de la Dumnezeu; Acela L-a văzut pe Tatăl. Adevăr, adevăr vă spun: Cel ce crede în Mine are viață veșnică.>>”

„Eu sunt Pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie, dar au murit; aceasta este Pâinea care Se pogoară din cer, pentru ca tot cel ce mănâncă din Ea să nu moară. Eu sunt Pâinea cea vie,  Care S’a pogorât din cer. De va mânca cineva din Pâinea aceasta, viu va fi în veci. Iar Pâinea pe Care Eu o voi da pentru viața lumii este Trupul Meu.”

„Deci se certau Iudeii între ei, zicând: <<Cum poate acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm?…>>Și le-a zis Iisus: <<Adevăr, adevăr vă spun: Dacă nu veți mânca Trupul Fiului Omului și nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață întru voi. Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu are viață veșnică, și Eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul Meu este adevărată mâncare și Sângele Meu adevărată băutură.>>”

„<<Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu rămâne întru Mine și Eu întru el.  Așa cum Tatăl-cel-Viu M’a trimis pe mine și Eu viez prin Tatăl,  tot astfel cel ce Mă mănâncă pe Mine va via prin Mine. Aceasta este Pâinea Care S’a pogorât din cer; nu ca a părinților voștri care au mâncat mană și au murit; cel ce va mânca Pâinea aceasta, viu va fi în veac. >>

Pe acestea le-a spus în sinagogă pe când învăța în Capernaum.”

„<<Duhul este cel ce dă viață; trupul nu folosește la nimic. Cuvintele pe care Eu vi le-am grăit, ele duh sunt și viață sunt. >>

Din capitolul 7

<<Învățătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M’a trimis! De voiește cineva să-I facă voia va cunoaște despre învățătura aceasta dacă ea este de la Dumnezeu sau dacă Eu însumi de la Mine grăiesc. Cel care grăiește de la sine își caută propria lui slavă; dar Cel Care caută slava Celui ce L-a trimis, Acela este adevărat și nedreptate într’Însul nu se află. Oare nu Moise v’a dat legea? Și nimeni dintre voi nu ține legea. De ce căutați să Mă ucideți?>>

„Din mulțime mulți au crezut într’Însul și ziceau: <<Oare Hristosul când va veni, face-va El minuni mai multe decât a făcut Acesta?>>Au auzit fariseii că mulțimea șușotea acestea despre El; și arhiereii și fariseii au trimis slujitori ca să-L prindă. Dar Iisus le-a zis: <<Pentru puțin timp mai sunt cu voi și Mă duc la Cel ce M’a trimis. Mă veți căuta și nu Mă veți găsi; și unde sunt Eu, voi nu puteți veni. >> Deci ziceau iudeii între ei: <<Unde are să se ducă acesta ca să nu-l găsim?>> ”

„Iar în ziua cea din urmă-ziua cea mare a sărbătorii- Iisus sta între ei și a strigat, zicând: <<Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea! Cel ce crede în Mine – precum a zis Sculptura- râuri de apă vie vor curge din inima lui. >>Iar aceasta a spus-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească acei ce cred într’Însul. Că Duhul încă nu era dat, pentru că Iisus încă nu se preamărise.”

Iisus, piatră de scandal în popor

„Deci mulți din mulțime, auzind cuvintele acestea, ziceau: Într’adevăr, Acesta este Profetul! Iar alții ziceau: <<Acesta este Hristosul!>> Iar alții ziceau: <<Oare din Galileea va să vină Hristos?; n’a zis oare Scriptura că Hristos va să vină din sămânța lui David și din orașul Betleem, unde a fost David?…>>Și dezbinare s’a făcut în mulțime din pricina Lui. Iar unii dintre ei voiau să-L prindă, dar nimeni n’a pus mâinile pe El.”

„Deci slujitorii au venit la arhierei și la farisei; și aceia le-au zis: <<De ce nu l-ați adus>>Slujitorii au răspuns: <<Niciodată n’a vorbit un om așa cum vorbește omul acesta. >> Și le-au răspuns fariseii: <<Nu cumva și voi ați fost amăgiți?; e cineva dintre căpetenii care să fi crezut în el? sau dintre farisei?…Dar această mulțime care nu cunoaște legea, blestemată este!…>>” A zis către ei Nicodim, unul dintre ei, cel ce mai’nainte venise noaptea la El: <<Oare legea noastră îl osândește pe om fără ca mai întâi să-l asculte și să cunoască ce a făcut? >>Ei au răspuns, zicând: <<Nu cumva și tu ești din Galileea? Cercetează și vezi că din Galileea nu se ridică profet…>>Și s’a dus fiecare la casa lui.”

Din capitolul 8

Femeia păcătoasă

„<<Femeie, unde sunt pârâșii tăi? Niciunul nu te-a osândit?>>, iar ea a zis:<<Niciunul, Doamne! >>Și Iisus i-a zis: <<Nici Eu nu te osândesc. Du-te, și de acum să nu mai păcătuiești. >>”

Iisus, Lumina lumii

„După aceea Iisus le-a grăit din nou, zicând: <<Eu sunt Lumina lumii; cel ce-Mi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina Vieții. >>Atunci i-au zis fariseii: <<Tu despre tine însuți mărturisești; mărturia ta nu este adevărată…>>Iisus le-a răspuns, zicând: <<Chiar dacă Eu despre Mine Însumi mărturisesc, mărturia Mea este adevărată, pentru că eu știu de unde am venit și unde Mă duc; dar voi nu știți de unde vin, nici unde Mă duc; Voi judecați după trup; Eu nu judec pe nimeni. Și chiar dacă Eu judec, judecata Mea este adevărată, pentru că nu sunt singur, ci Eu și Tatăl Cel ce  M’a trimis. >>Îi ziceau deci: <<Unde este tatăl tău? >>Răspuns-a Iisus:<<Nici pe Mine nu Mă știți, nici pe Tatăl Meu.>>Cuvintele acestea le-a grăit Iisus lângă cutia milelor, pe când învăța în templu; și nimeni nu L-a prins, căci ceasul Său încă nu venise.”

„Unde Mă duc Eu, voi nu puteți veni.”

„Și iarăși le-a zis:< < Eu Mă duc și Mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru. Unde Mă duc Eu, voi nu puteți veni. >>Deci ziceau Iudeii: <<Nu cumva se va omorî de vreme ce zice: Unde mă duc eu, voi nu puteți veni?…>>Și El zicea:<<Voi sunteți dintru cele de jos; Eu sunt dintre cele de sus. Voi sunteți din lumea aceasta; Eu nu sunt din lumea aceasta. Pentru aceea v’am spus că veți muri în păcatele voastre. Că dacă nu veți crede că Eu sunt, în păcatele voastre veți muri. >>Deci îi ziceau: <<Cine ești tu?>>Și Iisus le-a zis: <<Ceea ce v’am spus de la’ nceput. Multe am de spus despre voi și de judecat. Dar Cel ce m’a trimis pe Mine, adevărat este; și ceea ce de la El am auzit, Eu pe acelea le grăiesc în lume.  >>Și ei n’au înțeles că le vorbea de Tatăl.”

Sursa imagine: aici

Read Full Post »

evanghelistul Ioan

Din capitolul 3

Convorbirea lui Iisus cu Nicodim

„Și era un om dintre farisei, cu numele Nicodim, care era fruntaș al iudeilor. Acesta a venit noaptea la Iisus și I-a zis: <<Rabbi, știm că de la Dumnezeu ai venit învățător; fiindcă aceste minuni pe care le faci Tu, nimeni nu le poate face dacă Dumnezeu nu este cu el. >>Răspunsu-i-a Iisus și i-a zis: <<Adevăr, adevăr îți spun: De nu se va naște cineva de Sus, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu.>>”

<<Adevăr, adevăr îți spun, de nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. >>

„…într-atât a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat pentru ca tot cel ce crede într-Însul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Că Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci pentru ca lumea să se mântuiască printr’Însul. ”

Ioan mărturisește pe Hristos

„Voi înșivă îmi sunteți martori că am zis: <<Nu eu sunt Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui….Acela trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. >>”

Din capitolul 4

Convorbirea lui Iisus cu femeia samarineancă

„Atunci a venit o femeie din Samaria să scoată apă. Iisus i-a zis: << Dă-Mi să beau!>>Că ucenicii Săi se duseseră în cetate să cumpere merinde. Femeia samarineancă I-a zis:<<Cum, tu, care ești iudeu, ceri să bei de la mine, care sunt femeie samarineancă…?>>-Pentru că Iudeii nu au amestec cu Samarinenii-. ”

„Iisus i-a răspuns, zicând: <<Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și Cine este Cel care-ți zice: Dă-Mi să beau! tu ai fi cerut de la El, și El ți-ar fi dat apă vie. >>Femeia I-a zis: <<Doamne, nici găleată nu ai, iar fântâna este adâncă; de unde dar ai apa cea vie?Ești tu cumva mai mare decât părintele nostru Iacob,  care ne-dat această fântână, și el însuși a băut din ea, ca și fiii lui și turmele lui?>>Iisus, răspunzând, i-a zis: <<Tot cel ce va bea din apa aceasta, iarăși va înseta; dar cel ce va bea din apa pe care Eu i-o voi da  nu va mai înseta în veac, că apa pe care i-o voi da Eu se va face într’nsul izvor de apă săltătoare. spre viață veșnică. >>Femeia I-a zis:<<Doamne, dă-mi această apă, ca să nu mai însetez nici să mai vin aici să scot. >>”

„I-a zis femeia: <<Știm că vine Mesia Care Se cheamă Hristos; când va veni El, pe toate ni le va spune. >> Iisus i-a zis: << Eu sunt, Cel care-ți grăiește. >>”

„Între timp, ucenicii Lui Îl rugau, zicând:<<Învățătorule, mănâncă!>>Iar El le-a zis: <<Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o știți…Mâncarea mea este să fac voia Celui ce M’a trimis și să-i împlinesc lucrarea.>>”

„Și mulți Samarineni din cetatea aceea au crezut în El pe temeiul cuvântului femeii care mărturisea: <<Mi le-a spus pe toate câte le-am făcut. >>”

Din capitolul 5

Iudeii căutau să-L omoare, „nu numai pentru că dezlega sâmbăta, ci și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său, făcându-se pe Sine deopotrivă cu Dumnezeu.”

Iisus le vorbește despre puterea Sa dumnezeiască

„Dar Iisus le-a răspuns și le-a zis: <<Adevăr, adevăr vă spun: Fiul nu poate să facă nimic de la Sine, dacă nu-l va vedea pe Tatăl făcând; căci pe cele ce le face El, pe acestea și Fiul asemenea le face. Căci Tatăl Îl iubește pe Fiul și-I arată tot ce face; și lucruri mai mari decât acestea Îi va arăta pentru ca voi să vă mirați.

Că precum Tatăl îi învie pe cei morți și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață celor ce El voiește.

Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata i-a dat-o Fiului, pentru ca toți să-L cinstească pe Fiul așa cum Îl cinstesc pe Tatăl.  Cel ce nu-L cinstește pe Fiul nu-L cinstește pe Tatăl Carele L-a trimis.

Adevăr, adevăr vă spun: Cel ce ascultă cuvântul Meu și crede în Cel care M’a trimis are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s’a mutat din moarte la viață. Adevăr, adevăr vă spun, că vine ceasul, și acum este, când morții vor auzi glasului Fiului lui Dumnezeu, și cei ce vor auzi vor învia.

Că precum Tatăl are viață întru Sine, așa i-a dat și Fiului să aibă viață întru Sine;  și putere I-a dat să facă judecată, pentru că El este Fiul Omului. Nu vă mirați de aceasta; că vine ceasul când toți cei din morminte Îi vor auzi glasul; și cei ce au făcut cele bune  vor ieși spre învierea vieții, iar cei ce au făcut cele rele, spre învierea osândei.>>”

Sursa foto: aici

Read Full Post »

Ev Ioan

Din capitolul 1

Prolog: Dumnezeu-Cuvântul a devenit trup

„Întru’nceput era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Cuvântul Dumnezeu era. Acesta era dintru’nceput la Dumnezeu; toate printr’Însul s’au făcut și fără El nimic nu s’a făcut din ceea ce s’a făcut. Viață era într’Însul și viața era lumina oamenilor; și lumina întru întuneric luminează și întunericul nu a cuprins-o. ”

Mărturia lui Ioan Botezătorul: „Iată Mielul lui Dumnezeu!”

„Fost-a om trimis de la Dumnezeu; numele lui era Ioan. Acesta spre mărturie a venit, să mărturisească despre Lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu el era Lumina, ci să mărturisească despre Lumină. Lumina era cea adevărată, Care, venind în lume, luminează pe tot omul. ”

„Ioan mărturisea despre El și striga, zicând: <<Acesta era Cel despre Care am zis: Cel ce vine după mine înaintea mea S’a plinit, fiindcă mai înainte de mine era.

Și din plinătatea Lui noi toți am primit și har pentru har, căci legea prin Moise s’a dat, dar harul și adevărul prin Iisus Hristos au venit. Pe Dumnezeu nimeni niciodată nu L-a văzut; Fiul Cel Unul-Născut, Care este în sânul Tatălui, El L-a făcut cunoscut.>>”

Ioan a zis: „Eu sunt glasul celui care strigă în pustie: Îndreptați calea Domnului!, precum a spus profetul Isaia.”

„<<Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru Se află Acela pe Care voi nu-L știți. Cel ce vine după mine, Carele înaintea mea S’a plinit și Căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălțămintei.>> Acestea se petreceau în Betania, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.”

„A doua zi L-a văzut Ioan pe Iisus venind către El și I-a zis:<<iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii!>>”

„Văzut-am Duhul ca pe un porumbel din cer pogorându-Se și cum a rămas peste El. Și eu nu-L cunoșteam; dar Cel ce m’a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: <<Cel peste care vei vedea Duhul pogorându-Se și rămânând peste El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt.>> Și eu am văzut și am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu.”

Chemarea lui Filip și Natanael

Iisus: „De acum veți vedea cerul deschinzându-se și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul Omului!”

Din capitolul 2

Nunta din Cana

„Și a treia zi s’a făcut nuntă în Cana Galileii; și mama lui Iisus era acolo. Și a fost chemat și Iisus la nuntă, precum și ucenicii Săi. Și sfârșindu-se vinul, mama lui Iisus a zis către El: <<Nu mai au vin…>>Și Iisus i-a zis: <<Ce ne privește, femeie, pe Mine și pe tine?Ceasul Meu încă n’a venit. >>Mama Sa le-a zis slujitorilor: <<Orice vă va spune El, faceți!>>”

„Și erau acolo șase vase de piatră, puse pentru curățirea Iudeilor, care luau câte două sau trei vedre.  Zisu-le-a Iisus: <<Umpleți vasele cu apă!>>Și le-au umplut până sus. Și le-a zis: <<Scoateți acum și aduceți-i nunului!>>Iar ei i-au dus. Și după ce nunul a gustat apa care se făcuse vin – și el nu știa de unde este, ci doar slujitorii care scoseseră apa știau-l-a chemat nunul pe mire și i-a zis: <<Orice om pune întâi vinul cel bun și, când se amețesc, pe cel mai slab; dar tu ai ținut vinul cel bun până acum.>> Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galileii și Și-a arătat slava Sa; și au crezut într’Însul ucenicii Săi. ”

„După aceea S’a coborât în Capernaum, El, precum și mama Sa și frații Săi și ucenicii Săi; și n’au rămas acolo multe zile. ”

Izgonirea vânzătorilor din templu

„Și Paștile Iudeilor erau aproape și Iisus S’a suit la Ierusalim. Și a găsit șezând în templu pe cei ce vindeau boi și oi și porumbei și pe schimbătorii de bani. Și făcând un bici de ștreanguri, i-a scos pe toți afară din templu, și oile, și boii, iar schimbătorilor le-a vărsat banii și le-a răsturnat mesele; și celor care vindeau porumbei le-a zis: <<Luați acestea de aici! Nu faceți casa Tatălui Meu casă de neguțătorie!>>Și ucenicii Săi și-au adus aminte că este scris: Râvna casei Tale m’a mâncat!

„Dar I-au răspuns Iudeii, zicând: <<De vreme ce tu faci acestea, ce semn ne arăți?>>Iisus le-a răspuns și le-a zis: <<Dărâmați templul acesta și’n trei zile îl voi ridica. >>Și au zis Iudeii: <<În patruzeci și șase de ani s’a zidit templul acesta! Și tu îl vei ridica în trei zile?…>>Dar El le vorbea de templul trupului Său. Deci, când a înviat din morți, ucenicii Săi și-au adus aminte că El zisese aceasta și au crezut Scripturii și cuvântului pe care-l spusese Iisus. ”

Iisus îl cunoaște pe omul lăuntric

„Iar când era în Ierusalim, la sărbătoarea Paștilor, mulți au crezut întru numele Lui, văzând minunile pe care le făcea. Dar El, Iisus, nu se încredea în ei, pentru că-i cunoștea pe toți și nu avea nevoie să-i dea cineva mărturie despre om, fiindcă El însuși cunoștea ce era în om. ”

 

Read Full Post »